1
by Mackenzie, Francis
Published 1838
[s.n.]

5
by Watts, Isaac
Published 1774
Clo-bhuailt ann Duneidin: le Gabhin Alston

6
by Alleine, Joseph
Published 1781
clo-bhuailte le Macfarquhar agus Elliot

7
Published 1780
Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Anna Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

8
Published 1796
C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean

9
by Baxter, Richard
Published 1755
Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

12
Published 1746
Ar na ngcuir a ngclo an Glaschow, le Sh[e]umus Duncan agus re'n creic aig a bhuthsan a mbliadh na ar dTighearna

13
Published 1799
clo'bhuailt air son an Eider-theangaiı̆, agus i'an reic leisin, agus le Young agus Ivnrie, an Inner-nies; agus A. Orr an Glas-cho

14
Published 1783
Clòdh-Bhuailte 'an Dun-Eidin, le Uilliam Smellie

15
Published 1765
Clodh-Bhuailt' agus l'an reic le Join Orr. Leabhair-Reiccadoir. Ann Glas-Gho

17
by Turberville, Henry
Published 1781
Clo-Bhuhailt' airson, agus air a chreiceadh le sheum. P. Coghlan, Sraid-Dhuic, Cearnach-Ghrosmhenoir, Lunnuine

18
Published 1800
[clo bhuailt le Eoin Macneal [John Neilson], arson Ghabriel Tighearna [Gabriel Lord] ann'n Grianaig [Greenock]

19
Published 1724
Ar na chur a ngclo an Glasdhow le Sheumuis Duncan

20
Published 1796
clodh-bhuailt Air Son, Agus R'anreic le G. Peattie Ann an Leide, agus I. Galbraith Ann an Dun-Eidean