Sailm Dhaibhidh Ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidhlig, 's ann Gaillbhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra-Ghaoidheal s' a' bhliadhna 1659, agus do chriochnaigheadh 's ann 1694, r'an feinn ann Eaglaisibh 's ann Teaghlaichibb Gaoidhealach. Agus, do ghlanadh anois o Mheara[c]hdaibh lionmhor a'chlodh bhualaidh, air iarrtas agus do reir seolaidh ant-seanaidh cheadna. Le ughdarras

Format: eBook
Language:Gaelic
Published: Dun-Eidean C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean 1796, 1796
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:English Short Title Catalog, T198595. - Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll. - Reproduction of original from Bodleian Library (Oxford)
Physical Description:Online-Ressource (352p) 12°