Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte : Iompochadh Agus Bith Deo. Le Richard Baxter. Eidir-Theangaicht' o ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, air iartas agus costas Eirionnaich dheagh-runaich oiedheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba

Main Author: Baxter, Richard
Format: eBook
Language:Gaelic
Published: [Glasgow] Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh 1750, M.DCC.L. [1750]
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:"The translator was Rev. Alexander Macfarlane of Kilninver, Argyllshire. This was the first work of English divines published in Gaelic." (Maclean: Typographica Scoto-Gadelica). - English Short Title Catalog, T136899. - Gaskell, 138. - Reproduction of original from British Library
Physical Description:Online-Ressource (lxii,[2],271,[1]p) 8°