Aithghearradh n a teagaisg Chriosduidh le dearbhaidh sgrioptuir, air modh ceisd agus freagair. Na puinc consboideach air an sineadh le sgrioptuira soilleir, maille re teagasga h Athreacha Naomha na Eaglais, anns an cheud chuig linnin deth na Chriosdachd air na puinc sin; agus argumaidean laidir o 'n reasun. Eidartheangaichte gu Gaoilig Albannach le graidhoir do'n fhirinn

Main Author: Turberville, Henry
Format: eBook
Language:Gaelic
Published: [London] Clo-Bhuhailt' airson, agus air a chreiceadh le sheum. P. Coghlan, Sraid-Dhuic, Cearnach-Ghrosmhenoir, Lunnuine 1781, M,DCC,LXXXI. [1781]
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:Anonymous. By Henry Turberville. - English Short Title Catalog, T125412. - Graidhoir d'on fhirinn = Robert Menzies. - Reproduction of original from British Library
Physical Description:Online-Ressource (xii,485,[1]p) 12°