Sailm Dhaibhidh : Ann dan Gaoidealach do reir na Heabhra, agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidheilg 's ann Gaillbhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra-Ghaoidheal 's a' bhliadhna 1659, agus do chriochnaigheadh's ann 1694, r'an feinn ann Eaglaisibh 's ann Teaghlaichibh Gaoidhealach. Agus, do ghlanadh a nois o Mhearachdaibh lionmhor clodhbhualaidh, air larrtas agus do reir seolaidh an t seanaidh cheadna. Le Ughdarras. Entered in stationers-hall

Format: eBook
Language:Gaelic
Published: [Glasgow] Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Anna Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho 1780, MDCCLXXX. [1780]
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:English Short Title Catalog, T203112. - Includes: 'Laoidhe eidir-theangaicht' agus eidir-mhinicht' ..', with a separate titlepage and pagination. - Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll. - Reproduction of original from Trinity College Library
Physical Description:Online-Ressource (352,67,[1]p) 18°