Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, agus an eidir-theanganchaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidheilg's ann Gaillbhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra-Ghaoidheal's a'bhliadhna 1659, agus do chriochnaigheadh san 1694, r'an sein ann Eaglaisibh's ann Teaghlaichibh Gaoidhealach. Agus, do ghlanadh anois o Mhearachdaibh lionmhor Clodh-Bhualaidh, air Iarrtas agus do reir Seolaidh an Tseanaidh cheadna. Le Ughdarras. Entered in Stationers-Hall

Format: eBook
Language:Gaelic
Published: [Glasgow] Clodh-Bhuailt' agus l'an reic le Join Orr. Leabhair-Reiccadoir. Ann Glas-Gho 1765, MDCCLXV. [1765]
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:English Short Title Catalog, T125190. - Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll. - Reproduction of original from British Library. - The last 65 pages contain scripture songs with a separate titlepage: 'Laoidhe eidir-theangaicht' agus eidir-mhinicht' chuimh-reannaibh, eagsamhail do'n scrioptur naomhtha.' Glasgow, MDCCCLXV [sic for 1765], and has an 'Advertisement' to the reader in English signed: James Smith
Physical Description:Online-Ressource (352,68p) 18°