1
Published 1727
printed by Thomas Lumisden and John Robertson, and sold at their printing-house, the Fish-Market

3
by Watts, Isaac
Published 1774
Clo-bhuailt ann Duneidin: le Gabhin Alston

4
by Alleine, Joseph
Published 1781
clo-bhuailte le Macfarquhar agus Elliot

5
Published 1796
Clodh-bhualt' agus r'an reig le Anna Orr, leabh air-reiceadoir. Ann Glasgho

6
Published 1800
Clòdh-bhuailte an Dun-Eidin le Alastoir Smellie

10
by Crawford, Dugald
Published 1795
Air na cuir chum dealbh leubhaidh le Seumas Gillies. Leabhraichean ann Glas-gho

12
by Alleine, Joseph
Published 1782
Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Eoin Gillies Leabhairreceadoir, ann Peairt, agus Shemuis Gillies Leebhair-receadoir ann Glasacha'

15
Published 1725
printed by Thomas Lumisden and John Robertson, and sold at their printing-house in the Fish-Market

16
by Stuart, James
Published 1796
Clodh-Bhuailte an Dun-Eidin, le Eoin Paterson

18
Published 1783
Clòdh-Bhuailte 'an Dun-Eidin, le Uilliam Smellie

19
Published 1796
clodh-bhuailt Air Son, Agus R'anreic le G. Peattie Ann an Leide, agus I. Galbraith Ann an Dun-Eidean