APA Citation

(1796). Sailm Dhaibhidh: Ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidhlig, 's ann Gaillbhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra-Ghaoidheal s' a' bhliadhna 1659, agus do chriochnaigheadh 's ann 1694, r'an feinn ann Eaglaisibh 's ann Teaghlaichibb Gaoidhealach. Agus, do ghlanadh anois o Mheara[c]hdaibh lionmhor a'chlodh bhualaidh, air iarrtas agus do reir seolaidh ant-seanaidh cheadna. Le ughdarras. Dun-Eidean: C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean.

Chicago Style Citation

Sailm Dhaibhidh: Ann Dan Gaoidhealach Do Reir Na Heabhra, Agus an Eidir-theangachaidh A's Fearr Ann Laidin, Ann Gaoidhlig, 's Ann Gaillbhearla. Do Thionnsgnadh Le Seanadh Earra-Ghaoidheal S' A' Bhliadhna 1659, Agus Do Chriochnaigheadh 's Ann 1694, R'an Feinn Ann Eaglaisibh 's Ann Teaghlaichibb Gaoidhealach. Agus, Do Ghlanadh Anois O Mheara[c]hdaibh Lionmhor A'chlodh Bhualaidh, Air Iarrtas Agus Do Reir Seolaidh Ant-seanaidh Cheadna. Le Ughdarras. Dun-Eidean: C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean, 1796.

MLA Citation

Sailm Dhaibhidh: Ann Dan Gaoidhealach Do Reir Na Heabhra, Agus an Eidir-theangachaidh A's Fearr Ann Laidin, Ann Gaoidhlig, 's Ann Gaillbhearla. Do Thionnsgnadh Le Seanadh Earra-Ghaoidheal S' A' Bhliadhna 1659, Agus Do Chriochnaigheadh 's Ann 1694, R'an Feinn Ann Eaglaisibh 's Ann Teaghlaichibb Gaoidhealach. Agus, Do Ghlanadh Anois O Mheara[c]hdaibh Lionmhor A'chlodh Bhualaidh, Air Iarrtas Agus Do Reir Seolaidh Ant-seanaidh Cheadna. Le Ughdarras. Dun-Eidean: C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean, 1796.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.