Sailm Dhaibhidh Ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidhlig, 's ann Gail-bhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra Ghaoidhael 's a' bhliadhna 1659, agus do chriochnaigheadh's ann 1694, r'an feinn ann Eaglaisibh 's ann Teaghlaichibh Gaoidhealach. Agus, do ghlanadh a nois o Mhearachdaibh lionmhor clòdh bhualaidh, air larrtas agus do reir seolaidh ant seanaidh cheadna. Le Ughdarras

Format: eBook
Language:Gaelic
Published: Dun-Eidean Clòdh-bhuailt le Tearlach Stewart 1800, 1800
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:English Short Title Catalog, N21371. - Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll. - Reproduction of original from National Library of Scotland
Physical Description:Online-Ressource ([84],8p) 12°