Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach, do reir na Heabhra, agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidheilgo's ann Gaillbhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra-Ghaoidheal s a' bhliadhno 1659, agus do chriochnaigheadh san 1694, r'an seinn ann Eaglaisibh's ann Teaghlaichibh Gaoidhealach. Agus, do ghlanadh anois o Mhearachdaibh lionmhor Clodh-Bhualaidh, air Iarrtas agus do reir Seolaidh an Tseanaidh cheadna. Le Ughdarras. Entered In Stationers-Hall

Format: eBook
Language:Gaelic
Published: [Glasgow] Clodh-Bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-Reiceadoir. Ann Glas-Gho 1753, MDCCLIII. [1753]
Subjects:
Online Access:
Collection: Eighteenth Century Collections Online / ECCO - Collection details see MPG.ReNa
Item Description:Advertisement to the reader in English signed: James Smith. - English Short Title Catalog, T139727. - Includes: 'Laoidhe eidir-theangaicht' agus edir-mhinicht' chuimh-reannaibh cagsamhail do'n scrioptur naomhtha.' Glasgow, 1753, with a separate titlepage and pagination. - Reproduction of original from British Library. - The first edition of Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll
Physical Description:Online-Ressource ([2],302,56p) 12°