22
Published 1797

23
by Buchanan, Dugald
Published 1797
Clo-Bhuailt' ann an Glasgho. Airson Anna Oir 'an sràid an t-salainn

24
Published 1783
Clòdh-Bhuailte 'an Dun-Eidin, le Uilliam Smellie

25
Published 1799
clo'bhuailt air son an Eider-theangaiı̆, agus i'an reic leisin, agus le Young agus Ivnrie, an Inner-nies; agus A. Orr an Glas-cho

27
Published 1753
Clodh-Bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-Reiceadoir. Ann Glas-Gho

28
Published 1796
clodh-bhuailt Air Son, Agus R'anreic le G. Peattie Ann an Leide, agus I. Galbraith Ann an Dun-Eidean

29
Published 1746
Ar na ngcuir a ngclo an Glaschow, le Sh[e]umus Duncan agus re'n creic aig a bhuthsan a mbliadh na ar dTighearna

33
by Alleine, Joseph
Published 1782
Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Eoin Gillies Leabhairreceadoir, ann Peairt, agus Shemuis Gillies Leebhair-receadoir ann Glasacha'

36
by Baxter, Richard
Published 1755
Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

37
by Stuart, James
Published 1796
Clodh-Bhuailte an Dun-Eidin, le Eoin Paterson

39
Published 1724
Ar na chur a ngclo an Glasdhow le Sheumuis Duncan