23
Published 1746
Ar na ngcuir a ngclo an Glaschow, le Sh[e]umus Duncan agus re'n creic aig a bhuthsan a mbliadh na ar dTighearna

25
Published 1765
Clodh-Bhuailt' agus l'an reic le Join Orr. Leabhair-Reiccadoir. Ann Glas-Gho

26
Published 1724
Ar na chur a ngclo an Glasdhow le Sheumuis Duncan

27
by Turberville, Henry
Published 1781
Clo-Bhuhailt' airson, agus air a chreiceadh le sheum. P. Coghlan, Sraid-Dhuic, Cearnach-Ghrosmhenoir, Lunnuine

28
Published 1800
[clo bhuailt le Eoin Macneal [John Neilson], arson Ghabriel Tighearna [Gabriel Lord] ann'n Grianaig [Greenock]

29
by Baxter, Richard
Published 1750
Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh

31
Published 1797

32
Published 1753
Clodh-Bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-Reiceadoir. Ann Glas-Gho

33
Published 1774
clodh-bhuailt agus r'an reic le A. Davidson, agus W. Sharp Leabhair-Reiceadoir, Entered in Stationer's Hall

34
Published 1799
clo'bhuailt air son an Eider-theangaiı̆, agus i'an reic leisin, agus le Young agus Ivnrie, an Inner-nies; agus A. Orr an Glas-cho

35
by Buchanan, Dugald
Published 1797
Clo-Bhuailt' ann an Glasgho. Airson Anna Oir 'an sràid an t-salainn

36
Published 1780
Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Anna Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

37
Published 1796
C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean

39
by Baxter, Richard
Published 1755
Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

40
by Mackenzie, Francis
Published 1838
[s.n.]