APA Citation

Baxter, R. (1750). Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte: Iompochadh Agus Bith Deo. Le Richard Baxter. Eidir-Theangaicht' o ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, air iartas agus costas Eirionnaich dheagh-runaich oiedheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba. [Glasgow]: Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh.

Chicago Style Citation

Baxter, Richard. Gairm an De Mhoir Do 'n T Sluagh Neimh-iompoichte: Iompochadh Agus Bith Deo. Le Richard Baxter. Eidir-Theangaicht' O Ghaill-bhearla Chum Gaoidheilg Albannaich, Air Iartas Agus Costas Eirionnaich Dheagh-runaich Oiedheirc, Chum Leass Coitcheann Gaoidhealtachd Alba. [Glasgow]: Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh, 1750.

MLA Citation

Baxter, Richard. Gairm an De Mhoir Do 'n T Sluagh Neimh-iompoichte: Iompochadh Agus Bith Deo. Le Richard Baxter. Eidir-Theangaicht' O Ghaill-bhearla Chum Gaoidheilg Albannaich, Air Iartas Agus Costas Eirionnaich Dheagh-runaich Oiedheirc, Chum Leass Coitcheann Gaoidhealtachd Alba. [Glasgow]: Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh, 1750.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.