1
by Khlebnikov, Velimir
Izd. "Euy

2
by Khlebnikov, Velimir
Published 1922
Tip. t-va "Khudozhestvennaja pechatnja

3
by Khlebnikov, Velimir
Published 1913
Zhuravlʹ

4
by Khlebnikov, Velimir
Published 1915
Izdat. "Zhuravlʹ

5
by Khlebnikov, Velimir
Published 1916
Tip. L.Ja. Ganzburga

6
by Khlebnikov, Velimir
Published 1922
Tipo-lit

7
by Khlebnikov, Velimir
Published 1925
Izd. Vserossijskogo sojuza poėtov

8
by Khlebnikov, Velimir
Published 1930
Izd. "Gruppy druzej Khlebnikova

9
by Khlebnikov, Velimir
Published 1921
Imazhinisty

10
by Khlebnikov, Velimir
Published 1917
Lirenʹ

11
by Khlebnikov, Velimir
Published 1913
EUY

12
by Khlebnikov, Velimir
Published 1923
Khudozh. pechatnja

13
by Khlebnikov, Velimir
Published 1914
"Pervyj zhurnal russkikh futuristov

14
by Khlebnikov, Velimir
Published 1927
Izd. avtora

15
by Khlebnikov, Velimir
Published 1926
[izd. V.V. Khlebnikovoj]

16
by Khlebnikov, Velimir
Published 1912
Parovaja tip. preemnikov O. D. Khodushinoj

17
by Khlebnikov, Velimir
Published 1922
s.n