1
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1916
Svět

2
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1913
Izd. G. L. Kuzʹmina i S. D. Dolinskago

3
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1922
MAF

4
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1923
MAF

5
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1923
MAF

6
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1913
Ja. Dankin i Ja. Khomutov

7
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1919
41°

8
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1926
Izd. avtora

9
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1927
Izd. avtora

10
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1913
Tip. t-va "Svět

11
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1912
Tipo-lit. V. Rikhter

12
by Kruchenykh, Aleksej
Litogr. "Svět

13
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1914
Svět

14
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1923
[MAF]

15
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1928
Izd. Vserossijskogo sojuza poėtov

16
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1926
izd. avtora

17
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1928
Izd. avtora

18
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1922
[Tip. CIT]

19
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1926
izd. avtora

20
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1926
Izd. avtora