1
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1925
Vseros. sojuz poėtov

2
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1927
Vseros. sojuz poėtov

3
by Freidhof, Gerd
Published 1995
Sagner

4
by Percov, Viktor Osipovich
Published 1925
Vserossijskij proletkulʹt

5
by Chuzhak, N.
Published 1922
Tip. obl. sojuza zab. kooperativov