1
by Meyer, Thomas
Published 2006
VS Verlag für Sozialwissenschaften

2
by Meyer, Thomas
Published 2009
VS Verlag für Sozialwissenschaften

3
by Meyer, Thomas
Published 2011
VS Verlag für Sozialwissenschaften

4
by Meyer, Thomas
Published 2011
VS Verlag für Sozialwissenschaften

5
by Meyer, Thomas
Published 2008
VS Verlag für Sozialwissenschaften

6
by Meyer, Thomas
Published 2009
VS Verlag für Sozialwissenschaften

7
by Meyer, Thomas
Published 2009
VS Verlag für Sozialwissenschaften

8
by Meyer, Thomas
Published 2011
VS Verlag für Sozialwissenschaften

9
by Meyer, Thomas
Published 2001
VS Verlag für Sozialwissenschaften

10
by Meyer, Thomas
Published 2000
VS Verlag für Sozialwissenschaften

11
by Meyer, Thomas
Published 1992
VS Verlag für Sozialwissenschaften

12
by Meyer, Thomas
Published 1997
VS Verlag für Sozialwissenschaften

13
by Meyer, Thomas
Published 2008
Vandenhoeck & Ruprecht

14
by Meyer, Thomas
Published 2014
Palgrave Macmillan UK

15
by Meyer, Thomas
Published 2003
VS Verlag für Sozialwissenschaften

16
by Meyer, Thomas
Published 2005
VS Verlag für Sozialwissenschaften

17
by Meyer, Thomas
Published 2017
Springer Berlin Heidelberg

18
by Meyer, Thomas
Published 2012
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

19
by Meyer, Thomas, Schicha, Christian, Brosda, Carsten
Published 2001
VS Verlag für Sozialwissenschaften

20
by Meyer, Thomas, Ontrup, Rüdiger, Schicha, Christian
Published 2000
VS Verlag für Sozialwissenschaften