161
by Wang, Jiang, Liu, Zicheng, Wu, Ying
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

162
by Montegranario, Hebert, Espinosa, Jairo
Published 2014
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

163
by Grompone von Gioi, Rafael
Published 2014
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

164
by Guang, Xuan, Zhang, Zhen
Published 2014
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

165
by Wang, Lingyu, Albanese, Massimiliano, Jajodia, Sushil
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

166
by Gunawardena, Subodha, Zhuang, Weihua
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

167
by Ngo, Duy Trong, Le-Ngoc, Tho
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

168
by Wang, Lu, Wu, Kaishun, Hamdi, Mounir
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

169
by Li, Hongwei
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

170
by Moran, Alan
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

171
by Alani, Mohammed M.
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

172
by Luan, Tom H., Shen, Xuemin (Sherman), Bai, Fan
Published 2014
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

173
by Wódczak, Michał
Published 2014
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

174
by Ferreira, Paulo, Alves, Pedro
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

175
by Prados, Ricard, Garcia, Rafael, Neumann, László
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

176
by Nath, Vishnu, Levinson, Stephen E.
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

177
by Nath, Vishnu, Levinson, Stephen E.
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

178
by Mrozek, Dariusz
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

179
by Yang, Jie, Chen, Yingying, Trappe, Wade, Cheng, Jerry
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

180
by Yang, Tingting, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...