101
by Kapliński, Oleg
Published 2022
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

102
by Halecki, Wiktor
Published 2022
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

104
by Goldblatt, Ran
Published 2023
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

105
by Ling, Meng
Published 2023
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

106
by Bozza, Fabio
Published 2023
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

107
by Nastasi, Benedetto
Published 2022
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

108
by Imani, Negin
Published 2022
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

109
by Mavroulis, Spyridon
Published 2023
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

111
by de la Motte, Hanna
Published 2022
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

112
by Borgogno-Mondino, Enrico
Published 2022
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

113
by Esteban, María Dolores
Published 2021
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

114
by Khan, Irfan Ahmad
Published 2022
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

115
by Liritzis, Ioannis
Published 2022
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

116
by Santos, Paulo
Published 2021
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

117
by Masot, Ana Nieto
Published 2021
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

118
by Muduli, Kamalakanta
Published 2022
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

119
by Sousa, Maria José
Published 2021
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

120
by Yigitcanlar, Tan
Published 2022
MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute