1
by Hong, Yi, Wang, Lizhong
Published 2016
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

2
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

3
by Du, ChangMing, Yan, JianHua
Published 2017
Springer Nature Singapore
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

4
by Zhou, Hao, Cen, Kefa
Published 2018
Springer Nature Singapore
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

5
by Yao, Jianhua, Zhang, Qunli, Liu, Rong, Wu, Guolong
Published 2022
Springer Nature Singapore
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

6
by Zhou, Jialin, Oh, Erwin
Published 2021
Springer Nature Singapore
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

7
by Gao, Xiang, Zheng, Chenghang, Chiang, Pen-Chi, Cen, Kefa
Published 2021
Springer Nature Singapore
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

8
by Deng, Shuiguang, Wu, Hongyue, Yin, Jianwei
Published 2020
Springer Nature Singapore
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

9
by Wang, Gaohui, Lu, Wenbo, Zhang, Sherong
Published 2021
Springer Nature Singapore
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

10
by Zhang, Kunyuan
Published 2020
Springer Nature Singapore
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

11
by Zhu, Hanhua, Shi, Lei
Published 2021
Springer Nature Singapore
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

12
by Ding, Yong, Sun, Guangming
Published 2020
Springer Nature Singapore
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

13
by Yao, Jianhua, Li, Bo, Wang, Liang
Published 2021
Springer Nature Singapore
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

14
by Cui, Weicheng, Huang, Xiaoping, Wang, Fang
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

15
by Wang, Zhihua, Cen, Kefa, Zhou, Junhu, Fan, Jianren
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

16
by Xu, Songhua, Lau, Francis C.M., Pan, Yunhe
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

17
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

18
by Li, Kai
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

19
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...

20
by Tong, Limin, Sumetsky, Michael
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Advanced Topics in Science and Technology in China...