1
by Zhevlakov, Konstantin Aleksandrovich
Published 1982
Academic Press