1
by Wang, Le Yi, Yin, G. George, Zhang, Ji-Feng, Zhao, Yanlong
Published 2010
Birkhäuser Boston