1
by Yu, Faxin, Lu, Zheming, Luo, Hao, Wang, Pinghui
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg