1
by Waseda, Yoshio, Matsubara, Eiichiro, Shinoda, Kozo
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg