1
by Sharan, Shlomo, Shachar, Hana
Published 1988
Springer New York

2
by Sharan, Shlomo, Chin Tan, Ivy Geok
Published 2008
Springer Netherlands