1
by Sadegh Amiri, Iraj, Ahmad, Harith
Published 2015
Springer Singapore

2
by Barati, Bahram, Sadegh Amiri, Iraj
Published 2015
Springer Singapore

3
by Mostakhdemin, Mohammad, Sadegh Amiri, Iraj, Syahrom, Ardiyansyah
Published 2016
Springer Singapore

4
by Sadegh Amiri, Iraj, Alavi, Sayed Ehsan, Mahdaliza Idrus, Sevia
Published 2015
Springer Singapore