1
by Medvedev, P. Ja
Published 1935
Goslestekhizdat