1
by Fu, Michael C., Jian-Qiang Hu
Published 1997
Springer US