1
by Ferronsky, V. I., Ferronsky, S.V.
Published 2010
Springer Netherlands

2
by Ferronsky, V.I., Ferronsky, S.V.
Published 2013
Springer Netherlands

3
by Ferronsky, V.I., Denisik, S.A., Ferronsky, S.V.
Published 2011
Springer Netherlands

4
by Ferronsky, V.I., Denisik, S.A., Ferronsky, S.V.
Published 1987
Springer Netherlands