1
by Cetnarowicz, Krzysztof
Published 2015
Springer International Publishing
...Studies in Computational Intelligence...

2
Published 2015
Springer Berlin Heidelberg
...Studies in Computational Intelligence...

3
by Huynh, Van-Nam
Published 2015
Springer International Publishing
...Studies in Computational Intelligence...

4
Published 2015
Springer International Publishing
...Studies in Computational Intelligence...

5
Published 2015
Springer International Publishing
...Studies in Computational Intelligence...

6
by Mach-Król, Maria
Published 2015
Springer International Publishing
...Studies in Computational Intelligence...

7
by Tripathi, Bipin Kumar
Published 2015
Springer India
...Studies in Computational Intelligence...

8
Published 2015
Springer International Publishing
...Studies in Computational Intelligence...

9
Published 2015
Springer International Publishing
...Studies in Computational Intelligence...

10
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg
...Studies in Computational Intelligence...

11
by Koubaa, Anis
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg
...Studies in Computational Intelligence...

12
by Chaki, Nabendu, Shaikh, Soharab Hossain, Saeed, Khalid
Published 2014
Springer India
...Studies in Computational Intelligence...

13
by Gubanov, Dmitry, Korgin, Nikolai, Novikov, Dmitry, Raikov, Alexander
Published 2014
Springer International Publishing
...Studies in Computational Intelligence...

14
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg
...Studies in Computational Intelligence...

15
by Sarma, Mousmita, Sarma, Kandarpa Kumar
Published 2014
Springer India
...Studies in Computational Intelligence...

16
Published 2014
Springer International Publishing
...Studies in Computational Intelligence...

17
by Pisharady, Pramod Kumar, Vadakkepat, Prahlad, Poh, Loh Ai
Published 2014
Springer Singapore
...Studies in Computational Intelligence...

18
by Wang, Paul Keng-Chieh
Published 2015
Springer International Publishing
...Studies in Computational Intelligence...

19
Published 2015
Springer International Publishing
...Studies in Computational Intelligence...

20
Published 2015
Springer Japan
...Studies in Computational Intelligence...