1
by Haken, Hermann
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg
...Springer Series in Synergetics...

2
by Ludu, Andrei
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg
...Springer Series in Synergetics...

3
by Oono, Yoshitsugu
Published 2013
Springer Japan
...Springer Series in Synergetics...

4
by Lupichev, Lev N., Savin, Alexander V., Kadantsev, Vasiliy N.
Published 2015
Springer International Publishing
...Springer Series in Synergetics...

5
by Hramov, Alexander E., Koronovskii, Alexey A., Makarov, Valeri A., Pavlov, Alexey N.
Published 2015
Springer Berlin Heidelberg
...Springer Series in Synergetics...

6
by Xu, Jian-Jun
Published 2017
Springer International Publishing
...Springer Series in Synergetics...

7
by Vallejo, Juan C., Sanjuan, Miguel A. F.
Published 2017
Springer International Publishing
...Springer Series in Synergetics...

8
by Tur, Anatoli, Yanovsky, Vladimir
Published 2017
Springer International Publishing
...Springer Series in Synergetics...

9
by Vallejo, Juan C., Sanjuan, Miguel A. F.
Published 2019
Springer International Publishing
...Springer Series in Synergetics...

10
by Schuster, Peter
Published 2016
Springer International Publishing
...Springer Series in Synergetics...

11
by Érdi, Péter, Lente, Gábor
Published 2014
Springer New York
...Springer Series in Synergetics...

12
by Frank, Till
Published 2019
Springer International Publishing
...Springer Series in Synergetics...

13
by Haake, Fritz, Gnutzmann, Sven, Kuś, Marek
Published 2018
Springer International Publishing
...Springer Series in Synergetics...

14
by Bakunin, Oleg G.
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg
...Springer Series in Synergetics...

15
by Ludu, Andrei
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg
...Springer Series in Synergetics...

16
by Blanchard, Philipp, Volchenkov, Dimitri
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg
...Springer Series in Synergetics...

17
by Bountis, Tassos, Skokos, Haris
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg
...Springer Series in Synergetics...

18
by Haken, Hermann
Published 2002
Springer Berlin Heidelberg
...Springer Series in Synergetics...

19
by Bakunin, Oleg G.
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg
...Springer Series in Synergetics...

20
by Schweitzer, Frank
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg
...Springer Series in Synergetics...