1
by Akhmet, Marat, Fen, Mehmet Onur
Published 2016
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

2
by Uchaikin, Vladimir V.
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

3
by Biswas, Anjan, Milovic, Daniela, Edwards, Matthew
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

4
by Tarasov, Vasily E.
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

5
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

6
by Petráš, Ivo
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

7
by Fečkan, Michal
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

8
by Luo, Albert C. J.
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

9
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

10
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

11
by Luo, Albert C. J.
Published 2015
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

12
by Akhmet, Marat, Kashkynbayev, Ardak
Published 2017
Springer Singapore
...Nonlinear Physical Science...

13
by Antão, Rómulo
Published 2017
Springer Singapore
...Nonlinear Physical Science...

14
by Ibragimov, N. Kh, Kovalev, Vladimir F.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

15
by Wazwaz, Abdul-Majid
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

16
by Luo, Albert C. J.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

17
by Gurbatov, Sergey Nikolaevich, Rudenko, Oleg Vladimirovich, Saichev, A.I.
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg
...Nonlinear Physical Science...

18
by Luo, Albert C. J., Yu, Bo
Published 2017
Springer Singapore
...Nonlinear Physical Science...

19
by Alwan, Mohamad S., Liu, Xinzhi
Published 2018
Springer Singapore
...Nonlinear Physical Science...

20
by Luo, Albert C. J.
Published 2020
Springer Singapore
...Nonlinear Physical Science...