1
by Soltakhanov, Sh.Kh, Yushkov, Mikhail, Zegzhda, S.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

2
by Elsoufiev, Serguey A.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

3
by Feodosiev, V.I.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

4
by Lurie, A.I.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

5
by Svetlitsky, Valery A.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

6
by Sosnovskiy, Leonid A.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

7
by Naumenko, Konstantin, Altenbach, Holm
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

8
by Astashev, V.K., Babitsky, V. I.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

9
by Wittbrodt, Edmund, Adamiec-Wójcik, Iwona, Wojciech, Stanislaw
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

10
by Gendelman, Oleg V., Manevitch, Leonid I.
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

11
by Ginevsky, A.S., Zhelannikov, A. I.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

12
by Razumovsky, Igor A.
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

13
by Slivker, Vladimir
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

14
by Aleynikov, Sergey
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

15
by Skubov, Dmitry, Khodzhaev, Kamil Shamsutdinovich
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

16
by Awrejcewicz, Jan, Krys'ko, Vadim Anatolevich, Krys'ko, Anton V.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

17
by Banakh, Ludmilla, Kempner, Mark
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

18
by Svetlitsky, Valery A.
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

19
by Kolovsky, M.Z., Evgrafov, A.N., Semenov, Yu.A., Slousch, A.V.
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

20
by Neimark, Juri I.
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...