1
by Adelson-Velsky, G. M., Arlazarov, V. L., Donskoy, M. V.
Published 1988
Springer New York