1
Oxford University Press

2
by Hansen, Bethanie L.
Published 2019
Oxford University Press

3
by Bowman, Judith
Published 2014
Oxford University Press

4
by Sharfstein, Joshua M.
Published 2018
Oxford University Press

5
by Laffont, Jean-Jacques
Published 2001
Oxford University Press

6
by Ishikawa, Tsuneo
Published 2001
Oxford University Press

7
by Campano, Fred
Published 2006
Oxford University Press

8
by Quinzii, Martine
Published 1992
Oxford University Press

9
by Dreze, Jean
Published 2010
Oxford University Press

10
by Bhagwati, Jagdish N.
Published 1993
Clarendon

11
by Kaushik, Kshama V.
Published 2012
Oxford University Press

12
by Dreze, Jean
Published 1997
Oxford University Press

13
by Joshi, Vijay
Published 1996
Clarendon

14
by McGinn, Thomas A. J.
Published 1998
Oxford University Press

15
by Roselaar, Saskia T.
Published 2010
Oxford University Press

16
by Zhmud, L. IA.
Published 2012
Oxford University Press

17
by Bowman, Alan K.
Published 2009
Oxford University Press

18
by Johnson, William A.
Published 2010
Oxford University Press

19
by Spentzou, Efrossini
Published 2002
Oxford University Press

20
by Janan, Micaela Wakil
Published 2009
Oxford University Press