1
by Ustinov, Ivan Vasilʹevich
Published 1923
Izd-vo t-va V.V. Dumnov, nasl. br. Salaevykh

2
by Ustinov, Ivan Vasilʹevich
Published 1926
Moskovskoe akc. izd. o-vo

3
by Ustinov, Ivan Vasilʹevich
Published 1923
sklad izd. Akcionernoe ob-vo "Knizhnoe t-vo 1922 g