1
by Severjanin, Igorʹ
Published 1934
Izd. avtora

2
by Severjanin, Igorʹ
Published 1918
Izd. Kn-vo Zemlja

3
by Severjanin, Igorʹ
Published 1906
[Tip. I. Flejtmana]

4
by Severjanin, Igorʹ
Published 1905
[Tip. Flejtmana]

5
by Severjanin, Igorʹ
Published 1904
Tipo-litografija K. Shlegelʹmilʹkh

6
by Severjanin, Igorʹ
Published 1913
Grif

7
by Severjanin, Igorʹ
Published 1917
Ariėlʹ

8
by Severjanin, Igorʹ
Published 1915
Nashi dni

9
by Severjanin, Igorʹ
Published 1919
Odames

10
by Severjanin, Igorʹ
Published 1916
Izd. V.V. Pashukanisa

11
by Severjanin, Igorʹ
Published 1915
V.V. Pashukanis

12
by Severjanin, Igorʹ
Published 1915
Grif

13
by Severjanin, Igorʹ
Published 1915
Nashi dni

14
by Severjanin, Igorʹ
Published 1920
Odames

15
by Severjanin, Igorʹ
Published 1913
Grif

16
by Severjanin, Igorʹ
Published 1931
Russkaja tip

17
by Severjanin, Igorʹ
Published 1921
Izd-vo Moskva

18
by Severjanin, Igorʹ
Published 1922
Izd-vo Moskva

19
by Severjanin, Igorʹ
Published 1922
Otto Kirkhner

20
by Severjanin, Igorʹ
Published 1915
Nashi dni