1
by Parnakh, V.
Published 1919
K-vo

2
by Parnakh, V.
Published 1919
s.n

3
by Parnakh, V.
Published 1922
Izd-vo Franko-Russkaja pechatʹ

4
by Parnakh, V.
Published 1925
[s.n.]