1
by Vinogradov, A. K., Bogatova, Yu. I., Synegub, I. A.
Published 2018
Springer International Publishing