2
by Jones, E.
Published 2008
University of Wales Press

3
by Wynne, Ellis
Published 1767
argraffwyd gan J. Ross, yn Heol-Awst

4
by Wynne, Ellis
Published 1703
Argraphwyd yn Llundain gan E. Powell

5
by Wynne, Ellis
Published 1759
Argraphwyd yn Mwythig gan Thomas Durston

6
by Thomas, John
Published 1762
Argraphwyd gan E. Farley