1
by Sanz, Jorge L. C., Hinkle, Eric B., Jain, Anil K.
Published 1988
Springer Berlin Heidelberg

2
by Maltoni, Davide, Maio, Dario, Jain, Anil K., Prabhakar, Salil
Published 2003
Springer New York

3
by Jain, Anil K.
Published 1996
Springer US

4
by Jain, Anil K., Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik
Published 2011
Springer US

5
by Li, Stan Z., Jain, Anil K.
Published 2005
Springer New York

6
by Maltoni, Davide, Maio, Dario, Jain, Anil K., Prabhakar, Salil
Published 2009
Springer London

7
by Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Jain, Anil K.
Published 2006
Springer US