41
by Bertotti, B., Farinella, Paolo
Published 1990
Springer Netherlands

42
by Izyumov, Yurii Aleksandrovich, Syromyatnikov, V.N.
Published 1990
Springer Netherlands

43
by Gol'dshtein, V.M., Reshetnyak, Yu.G.
Published 1990
Springer Netherlands

44
Published 1990
Springer Netherlands

45
by Bear, Jacob, Bachmat, Y.
Published 1990
Springer Netherlands

46
by Sadurski, Wojciech
Published 1990
Springer Netherlands

47
Published 1990
Springer Netherlands

48
by Bayles, M.E.
Published 1990
Springer Netherlands

49
Published 1990
Springer Netherlands

50
Published 1990
Springer Netherlands

51
by Antonides, G.
Published 1990
Springer Netherlands

52
Published 1990
Springer Netherlands

53
by Force, J.E., Popkin, R.H.
Published 1990
Springer Netherlands

54
Published 1990
Springer Netherlands

55
Published 1989
Springer Netherlands

56
by Kasperson, Roger E.
Published 1991
Springer Netherlands

57
Published 1992
Springer Netherlands

58
by Gdoutos, E.E.
Published 1990
Springer Netherlands

59
by Rizzo, Ilde
Published 1990
Springer Netherlands