1
by Stuart, James
Published 1796
Clodh-Bhuailte an Dun-Eidin, le Eoin Paterson

2
Published 1753
Clodh-Bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-Reiceadoir. Ann Glas-Gho

3
Published 1797

4
Published 1783
Clòdh-Bhuailte 'an Dun-Eidin, le Uilliam Smellie

5
Published 1727
printed by Thomas Lumisden and John Robertson, and sold at their printing-house, the Fish-Market

6
by Crawford, Dugald
Published 1795
Air na cuir chum dealbh leubhaidh le Seumas Gillies. Leabhraichean ann Glas-gho

7
by Watts, Isaac
Published 1774
Clo-bhuailt ann Duneidin: le Gabhin Alston

8
by Baxter, Richard
Published 1755
Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

9
by Alleine, Joseph
Published 1782
Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Eoin Gillies Leabhairreceadoir, ann Peairt, agus Shemuis Gillies Leebhair-receadoir ann Glasacha'

14
Published 1796
clodh-bhuailt Air Son, Agus R'anreic le G. Peattie Ann an Leide, agus I. Galbraith Ann an Dun-Eidean

16
Published 1799
clo'bhuailt air son an Eider-theangaiı̆, agus i'an reic leisin, agus le Young agus Ivnrie, an Inner-nies; agus A. Orr an Glas-cho

19
Published 1746
Ar na ngcuir a ngclo an Glaschow, le Sh[e]umus Duncan agus re'n creic aig a bhuthsan a mbliadh na ar dTighearna