2
by Baxter, Richard
Published 1755
Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

3
by Alleine, Joseph
Published 1782
Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Eoin Gillies Leabhairreceadoir, ann Peairt, agus Shemuis Gillies Leebhair-receadoir ann Glasacha'

4
Published 1780
Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Anna Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

5
Published 1796
Clodh-bhualt' agus r'an reig le Anna Orr, leabh air-reiceadoir. Ann Glasgho

6
Published 1796
C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean

11
Published 1800
Clòdh-bhuailte an Dun-Eidin le Alastoir Smellie

12
by Stuart, James
Published 1796
Clodh-Bhuailte an Dun-Eidin, le Eoin Paterson

13
by Turberville, Henry
Published 1781
Clo-Bhuhailt' airson, agus air a chreiceadh le sheum. P. Coghlan, Sraid-Dhuic, Cearnach-Ghrosmhenoir, Lunnuine

14
Published 1765
Clodh-Bhuailt' agus l'an reic le Join Orr. Leabhair-Reiccadoir. Ann Glas-Gho

15
Published 1774
clodh-bhuailt agus r'an reic le A. Davidson, agus W. Sharp Leabhair-Reiceadoir, Entered in Stationer's Hall

16
by Baxter, Richard
Published 1750
Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh

17
Published 1727
printed by Thomas Lumisden and John Robertson, and sold at their printing-house, the Fish-Market

18
by Watts, Isaac
Published 1774
Clo-bhuailt ann Duneidin: le Gabhin Alston

19
by Crawford, Dugald
Published 1795
Air na cuir chum dealbh leubhaidh le Seumas Gillies. Leabhraichean ann Glas-gho

20
by Alleine, Joseph
Published 1781
clo-bhuailte le Macfarquhar agus Elliot