1
by Bhushan, Bharat
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg

2
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

3
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

4
by Ouldridge, Thomas E.
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg

5
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

6
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

7
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg

8
Published 2012
Springer Berlin Heidelberg

9
by Skulachev, Vladimir P., Bogachev, Alexander V., Kasparinsky, Felix O.
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

10
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

11
by DeSimone, Douglas W.
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

12
Published 2012
Springer Vienna

13
by Kück, Ulrich
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg

14
by Lek, Sovan
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg

15
by Mindlin, Gabriel B., Laje, Rodrigo
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg

16
by Graw, Jochen
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg

17
by Lerche, Ian, Glaesser, Walter
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg

18
by Maina, John N.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg

19
by Sonntag, Clemens
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg

20
by Arrondo, José Luis R.
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg