41
by Nagaev, R.F.
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

42
by Guz, A.N.
Published 1999
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

43
by Astashev, V.K., Babitsky, V.I., Kolovsky, M.Z.
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

44
by Babitsky, Vladimir I.
Published 1998
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

45
by Palmov, Vladimir
Published 1998
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

46
by Skrzypek, Jacek J., Ganczarski, Artur
Published 1999
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

47
by Morozov, N., Petrov, Y.
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

48
by Feodosiev, V.I.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

49
by Lurie, A.I.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

50
by Svetlitsky, Valery A.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

51
by Wittbrodt, Edmund, Adamiec-Wójcik, Iwona, Wojciech, Stanislaw
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

52
by Baghdasaryan, Gevorg, Mikilyan, Marine
Published 2016
Springer International Publishing
...Foundations of Engineering Mechanics...

53
by Nazarchuk, Zinoviy, Skalskyi, Valentyn, Serhiyenko, Oleh
Published 2017
Springer International Publishing
...Foundations of Engineering Mechanics...

54
by Ganguli, Ranjan, Panchore, Vijay
Published 2018
Springer Singapore
...Foundations of Engineering Mechanics...

55
by Selezov, Igor T., Kryvonos, Yuriy G., Gandzha, Ivan S.
Published 2018
Springer Singapore
...Foundations of Engineering Mechanics...

56 ...Foundations of Engineering Mechanics...

57
by Fridman, Vladimir
Published 2018
Springer Singapore
...Foundations of Engineering Mechanics...

58
by Ganguli, Ranjan
Published 2017
Springer Singapore
...Foundations of Engineering Mechanics...