221
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg

222
by Zakery, A., Elliott, S.R.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

223
by Stavroulakis, Peter
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

224
by Osipov, Grigory V., Kurths, Jürgen, Zhou, Changsong
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

225
by Kaltenbacher, Manfred
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

226
by Lanin, Anatoly, Fedik, Ivan
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg

227
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

228
by Smirnov, Boris M., Berry, Stephen R.
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg

229
by Mitchell, H.B.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

230
by Gros, Claudius
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg

231
by Liebl, Helmut
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg

232
by Peiponen, Kai-Erik, Myllylä, Risto, Priezzhev, Alexander V.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg

233
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg

234
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

235
by Balanov, Alexander, Janson, Natalia, Postnov, Dmitry, Sosnovtseva, Olga
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg

236
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

237
by Ng, Eddie Y.K., Liu, N. Y.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

238
by Peng, Xiaofeng
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg

239
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg

240
by Issakov, Vadim
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg