1
by Sosnovskiy, Leonid A.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

2
by Wittbrodt, Edmund, Adamiec-Wójcik, Iwona, Wojciech, Stanislaw
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

3
by Banakh, Ludmilla, Kempner, Mark
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

4
by Gendelman, Oleg V., Manevitch, Leonid I.
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

5
by Razumovsky, Igor A.
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

6
by Naumenko, Konstantin, Altenbach, Holm
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

7
by Ginevsky, A.S., Zhelannikov, A. I.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

8
by Astashev, V.K., Babitsky, V. I.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

9
by Soltakhanov, Sh.Kh, Yushkov, Mikhail, Zegzhda, S.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

10
by Feodosiev, V.I.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

11
by Lurie, A.I.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

12
by Svetlitsky, Valery A.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

13
by Vulfson, Iosif
Published 2015
Springer International Publishing
...Foundations of Engineering Mechanics...

14
by Vetyukov, Yury
Published 2014
Springer Vienna
...Foundations of Engineering Mechanics...

15
by Rushchitsky, Jeremiah J.
Published 2014
Springer International Publishing
...Foundations of Engineering Mechanics...

16
by Selezov, Igor T., Kryvonos, Yuriy G., Gandzha, Ivan S.
Published 2018
Springer Singapore
...Foundations of Engineering Mechanics...

17 ...Foundations of Engineering Mechanics...

18
by Fridman, Vladimir
Published 2018
Springer Singapore
...Foundations of Engineering Mechanics...

19
by Ganguli, Ranjan, Panchore, Vijay
Published 2018
Springer Singapore
...Foundations of Engineering Mechanics...

20
by Slivker, Vladimir
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...