1
by Soltakhanov, Sh.Kh, Yushkov, Mikhail, Zegzhda, S.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...