1
by Gendelman, Oleg V., Manevitch, Leonid I.
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

2 ...Foundations of Engineering Mechanics...

3
by Andrianov, Igor V., Awrejcewicz, Jan, Manevitch, Leonid I.
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...