1
by Zhang, David, Chen, Fangmei, Xu, Yong
Published 2016
Springer International Publishing

2
by Zhang, David, Zuo, Wangmeng, Wang, Peng
Published 2018
Springer Singapore

3
by Zhang, Lei, Tian, Fengchun, Zhang, David
Published 2018
Springer Singapore