1
by Bhanu, Bir, Han, Ju
Published 2010
Springer London

2
by Bhanu, Bir, Lin, Yingqiang, Krawiec, Krzysztof
Published 2005
Springer New York

3
by Bhanu, Bir, Chen, Hui
Published 2008
Springer London